การประกันภัยรถยนต์

อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งนำความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
การประกันภัยรถยนต์จึงเป็นทางเลือกหลักที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อรถของผู้เอาประกัน
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อาร์ทีเอ็นพร้อมที่จะให้คำแนะนำ
และบริการด้านประกันภัยรถยนต์ประสานงานด้านสินไหม โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ซึ่งนำความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
การประกันภัยรถยนต์จึงเป็นทางเลือกหลักที่จะช่วย
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อรถ
ของผู้เอาประกัน ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
และช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อาร์ทีเอ็น
พร้อมที่จะให้คำแนะนำและบริการด้านประกันภัยรถยนต์
ประสานงานด้านสินไหม โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

กรมธรรม์ประเภท 1
กรมธรรม์ประเภท 2
กรมธรรม์ประเภท 3
กรมธรรม์ประเภท 5

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แบบ 2+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

แบบ 3+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งเท่านั้น ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 1. รถเก๋ง : 645.21 บาท
 2. กระบะ 4 ประตู : 645.21 บาท
 3. กระบะบรรทุก : 967.28 บาท
 4. รถตู้ส่วนบุคคล: 1,182.35 บาท
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เริ่มใช้ 1 เมษายน 2563
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามจริง ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท และกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 55,000 บาทเท่านั้น
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุ จากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่ที่เอาประกันภัย
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 500,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
นิ้วขาด (มือ/เท้า) 1 ข้อขึ้นไป 200,000
สูญเสียมือ แขน เท้า ขา ตาบอด 1 ข้าง, หูหนวก, ลิ้นขาด, เป็นใบ้, สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ 250,000
ทุพพลภาพอย่างถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป) 300,000
สูญเสียมือ แขน เท้า ขา ตาบอด 2 อย่าง/2 ข้าง, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วันกรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000
ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาทต่อ 1 คน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาทสำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือ รถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบล้านบาทสำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า